Archive

Archive for October, 2010

Ghetto-betegnelsen – dømmende og feilaktig

October 26th, 2010 No comments

Aftenposten skriver i dag i en artikkel der de lister kriteriene Regjeringen har satt skal gjelde for at et område skal være en “ghetto” eller ikke. Til dette bør det stilles noen kritiske spørsmål.

Minst 40 prosent av beboerne har ingen tilknytning til utdanning eller arbeidsmarkedet.

Denne er jo grei – uutdannede og arbeidsledige er overrepresentert blant kriminelle.

Minst 270 per 10.000 innbyggere har en dom for overtredelse av straffeloven, våpenloven eller lov om narkotiske stoffer.

Om 2,7 % av befolkningen har overtrådt straffeloven, våpenloven eller besittelse av narkotika, så er sjansen stor for at de fleste bydeler i Oslo ville falt under denne regelen, gitt at alle som overtrådte narotikaloven ville blitt tatt.

Minst halvparten av beboerne er innvandrere eller etterkommere av personer fra ikke-vestlige land.

Her begynner poblemene å bli verre. Hvordan vil Regjeringen begrunne at ikke-vestlige innvandrere er verre enn den jevne Oslo-borger, eller engelskmann eller polakk?

Jeg finner det veldig rart at dagens regjerning, som tilsier seg å mane til integrasjon, vil tørre å komme med slike påstander. Dette er forhåndsdømmende med tanke på innvandrere utenfor EØS, den gruppen som samtidig er er mest utsatt for fremmedfrykt.

Kjære Regjering, endre på dette til noe mer konstruktivt!

roy

Categories: Diverse Tags: